Bot Discord Top Thông Thạo
  • !rank <tên_tướng>
  • !rank <tên_tướng> <tên_ingame>
  • !ingame <tên_ingame>
  • Lưu ý: <tên_tướng> không viết cách
Vào ngay